- En av varslerne ga uttrykk for at det var nytteløst å varsle fylkeskommunens ledelse om kritikkverdige forhold ved skolen, skriver revisor i Revisjon Midt-Norge IKS, som i vinter/vår har gjennomgått påstått kritikkverdige forholdene ved skolen.

16. april i år sendte åtte ansatte og tillitsvalgte ved Frøya videregående skole et varsler-brev til fylkesrådmann Tor Inge Mjøen med overskriften «Varsel om kritikkverdige forhold ved Frøya videregående skole». Her beskriver de ansatte i detalj hvordan de opplevde å jobbe med daværende skoleledelse, men retter også samtidig kraftig kritikk mot utdanningsdirektørens måte å håndtere tilsendt informasjon på. En sladdet versjon av brevet har lokalavisa fått tilgang til etter begjæring om innsyn.

- Vi velger å levere dette varslet til deg fylkesrådmann Odd Inge Mjøen da du er siste instans, og utdanningsdirektøren etter vår mening ikke håndterer dette på en tilfredsstillende måte. Vi er bekymret over konsekvensene dersom denne praksisen får fortsette. Vi er mennesker og skal jobbe med mennesker, og vi trenger hjelp i denne saken snarest, skriver varslerne. Deres grunngivning er sladdet av fylkeskommunen.

I kritikken mot tidligere rektor mener varslerne til at det ved flere anledninger tidligere skal ha blitt varslet om kritikkverdige forhold ved Frøya v.g.skole, men at de ikke opplever å bli tatt alvorlig nok.

- Vi har en plikt til å varsle

- Disse varslene har blitt sendt inn fra plasstillitsvalgte og også fra øvrige ansatte. Dette har blitt gjort gjennom hovedtillitsvalgte/ hovedverneombud, og varslene gjaldt da som nå brudd på både arbeidsmiljøloven og brudd på det etiske og moralske verdigrunnlaget i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Vi opplever å ikke bli hørt i disse sakene, og velger derfor nå å gå videre til neste instans. Hovedtillitsvalgte har prøvd å gå i dialog med utdanningsdirektøren, men føler at hun har vært mer opptatt av hvem som har varslet enn hva som er de faktiske forhold. Vi føler at forholdene som beskrives blant annet gjennom dette dokumentet er graverende, og føler vi har en plikt til å varsle. Vi har rett til å bli hørt og ivaretatt som varslere i denne saken, skriver de.

Det varslerne mener er kritikkverdige forhold, går i sin helhet på tidliger rektor Bjørnar Johansens arbeid ved skolen. De ansatte skriver bl.a. at mens de tidligere var vant til en organisasjon med stor takhøyde og rom for å formidle konstruktiv kritikk, så opplevde de at skolen endret seg etter at Johansen begynte som rektor i 2009. En god del av kritikken mot rektoren er sladdet av fylkeskommunen. 20. april svarer fylkesrådmann Odd Inge Mjøen på varselet:

- De fleste av de forhold varselet referer til er arbeidsgiver gjort kjent med gjennom tidligere varsler. Det er gjort grundige undersøkelser, og tiltak er satt inn der vi ser det har vært en praksis som ikke er i henhold til gjeldende retningslinjer og regelverk. Frøya vgs rapporterer blant annet pr i dag jevnlig på økonomiske disposisjoner, (sladdet), skriver Mjøen.

Gransket av Revisjon Midt-Norge

En av varslerne kontaktet Revisjon Midt-Norge IKS, og en granskning ble satt i gang i vinter/vår. I følge revisor gav varsleren uttrykk for at det var nytteløst å varsle fylkeskommunens ledelse om kritikkverdige forhold ved skolen. 18. juni var revisjonsrapporten ferdig.

- Kilden var særlig kritisk til at fylkesrådmannen og fylkesdirektøren håndterte dette som en personalkonflikt, mens det var flere kritikkverdige forhold som kilden mente ikke hadde sammenheng med personalkonflikten. Kilden er kritisk til at påpekte forhold blir avvist som uvesentlig, og at det ikke har blitt utført tilstrekkelig undersøkelse av hvorvidt det forelå faktiske lovbrudd eller brudd på fylkeskommunens bestemmelser om habilitet og retningslinjer, skriver revisor i rapporten.

Revisoren har bare sett på den økonomiske og lovmessige delen av kritikken, og ikke sett på ledelses og personalhåndtering ved skolen. (Se også sidesak som omhandler revisjonens gjennomgang av innkjøp.)