Organisasjonen Norske Lakseelver har i dag levert høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) der de ber om at forslag til produksjonsøkning i oppdrettsindustrien trekkes tilbake.

- Årsaken til kravet er at NFD vil tildele økt produksjonskapasitet utelukkende basert på en evaluering av effekten av lakselus på bestander av vill laks. NFD vil akseptere et årlig tap av utvandrende laksesmolt som naturmangfoldlovens kvalitetsnorm for villaks ikke gir rom for, skriver Norske Lakseelver i en pressemelding. Her påpeker man at akvakulturloven i tillegg stiller utvetydige krav til miljøforsvarlig oppdrettsvirksomhet, noe som gjør at langt flere miljø- og bærekraftsindikatorer må inkluderes når miljøeffekten skal evalueres, mener de.

- Det gjelder effekt på sjøørret og sjørøye, men i like stor grad effekter på andre arter og artssamfunn i økosystemene langs kysten, skriver Norske Lakseelver.