- Arkitektkontoret Pir II er innleid, og i gang med å registere og analysere kvalitetene som finnes i Fillanområdet, forteller arealplanlegger i Hitra kommune, Marit Aune.

- De skal komme med anbefalinger til oss, i forhold til hvordan vi kan ta vare på - og bygge videre på disse.

Uforutsigbarhet

Analysen gjelder helt i fra Lakselva og til Fillheia, og er delt inn i åtte delområder.

Bakgrunnen for dette analysearbeidet, er at kommunen ser et stort behov for å gjennomgå arealene på nytt gjennom en grundig prosess.

- Området har i dag flere reguleringsplaner av ulik detaljeringsgrad og alder som grenser inntil hverandre. De er resultat av behov og situasjoner som er vurdert på ulike tidspunkt og med ulikt mål. Behovene som oppstår har dermed blitt løst gjennom dispensasjoner, noe som ikke skaper forutsigbarhet i området, forklarer Aune.

Utfordringer

I sentrumsområdet i dag ser man utfordringer i både trafikkmønster, grønnstruktur/ friluftsmuligheter og bebyggelsesstruktur, slik tettstedet er planlagt, legger Aune til.

- Vi skal sikre gode løsninger med langsiktig vurdering i utviklingen av Fillan.

Folkehelsen

Formålet med stedsanalysen er å påvise muligheter for kvalitetsheving av de fysiske omgivelsene med særlig vekt på å forbedre sammenhenger, muligheter for fysisk aktivitet og tilrettelegge for møteplasser.

- Folkehelseperspektivet er veldig viktig for oss i stedsanalysen og vi har fått tilskudd i fra fylkeskommunen til dette. Vi har i tillegg fokus på tema som uteområder med kvalitet og utearealer for barn. Trafikksituasjon inkludert parkeringsløsninger, boliger i sentrum, næringsutvikling og estetikk. Samt helhetlig folkehelsetankegang – friluftsmuligheter i sentrumsarealene.

De første funn

Førstkommende torsdag får kommunen og en ressursgruppe bestående av 25-30 ulike aktører innen lag, foreninger, næringsliv, skole og frivilligheten presentert de første funn.

- Det skal bli interessant å høre om de innleide konsulentene har sammen oppfatningen som oss lokalt, sier Aune.

Dette er første gang kommunen kjører et slikt analyseprosjekt.

- Vi gleder oss til å se hva som kommer av forslag. Vi har også diskutert å kjøre stedsanalyser flere steder i kommunen, sier Marit Aune.

Den endelige stedsanalysen for Fillan, skal være ferdig rundt nyttår. Det blir holdt et åpent folkemøte i forkant dette.

980 12 034 cecilia@hitra-froya.no