Trøndelag fylkeskommune har satt av 3,5 milliarder til drift og investeringer på fylkesveiene i 2018. Det forteller fylkeskommunen i en pressemelding.

- Fylkeskommunen har ansvaret for ca. 6000 km vei, og har i 2018 aktiviteter knyttet til nybygging av veier og ikke minst drift og vedlikehold av eksisterende veinett over hele fylket. Investeringsbudsjettet for vei er på 2,5 milliarder kroner og budsjettet til drift og vedlikehold er på i overkant av 900 millioner, forteller fylkeskommunen.

Det er i fire hovedområder (1,7 milliarder kroner) investeringene blir gjort i år, inkludert i dette er Fv. 714 Lakseveien. Også tre andre bomveiprosjekter inngår her: Fosenveiene, fv. 17 Dyrstad – Sprova – Malm og fv. 704 Sandmoen – Tanem.

- Alle disse prosjektene er under full utbygging og har god fremdrift. Det vil for flere prosjektstrekninger være henholdsvis anleggsstart og trafikkåpning i 2018, skriver Trøndelag fylkeskommune.

Fylket skal bruke 163 millioner på å forskuttere utbedring av skredutsatte strekninger (fv. 723 Paulen-Ryssdalen og fv. 14 Berfjorden) og 282 mill. kroner til fornying og strekningsvise tiltak.

- Fornyingsprosjektet er et viktig og synlig grep fylkeskommunen tar for å fornye viktige veistrekninger i fylket. Tiltakene har fokus på fjerning av vann som er veiens største fiende, forsterkning av grunnen, forebygge telehiv og redusere fremtidig vedlikeholdskostnader. I tillegg til å redusere vedlikeholdsetterslepet er tiltaket viktig for å gjøre vegne i stand til å møte dagens trafikk og kjøretøy. I tillegg gjøres satsning på oppgradering av bruer og tunneler, forteller fylket.

Drift- og vedlikeholdspengene på 916 mill. kr går til to hovedområder: Brøyting, renhold, vegetasjonsryddig samt drift av veglys og signal m.v., mens i alt seks strekninger skal bygges med gang- og sykkelveier (62 mill. kroner).

- En av de største poster innenfor vedlikehold er dekkelegging av 139 km fylkesvei (444 mill. kr). Ytterligere 72 km med ny asfalt legges i forbindelse med fornyingsprogrammet, hvor det i tillegg skjer oppgradering av bærelag og avløpssystem). I alt blir det lagt 210 km med ny asfalt i 2018. Utover dette blir det i 2018 gjort vedlikehold på i alt 65 bruer, det skiftes rekkverk langs noen fylkesveier og det utføres elektroarbeider i tunnel, skriver fylkeskommunen.