Statskog har ikke til hensikt å stoppe salget av den siste statlige skogen på Hitra, slik Hitra kommune ønsker.

- Det er ikke aktuelt for Statskog å stanse det pågående salget av Hitraskogen nå. Hitra kommune er velkommen til å legge inn bud på eiendommen. For å komme i betraktning må et skriftlig bud være oss i hende innen tirsdag 23.05. kl. 12:00.

Det skriver eiendomskonsulent Knut Røst i en epost til Hitra kommune mandag formiddag. Eposten er et svar på henvendelser fra kommunen etter at formannskapet sist uke gjorde et vedtak på at man ønsker å stoppe salget av et skogområdet nordvest for Sandstad. Disse tre teigene er de siste staten eier på Hitra.

Vil forhandle om leieavtale

I formannskapets vedtak heter det:

"Hitra kommunes primære standpunkt er at Statskog stopper det planlagte salget av eiendommen som benevnes «Hitraskogen». Svært lite av Hitras landareal eies av det offentlige, og av hensyn til fellesskapets og innbyggernes interesser så forventer vi at statens selskap har råd til å beholde eiendommen. Dersom oppfølging og forvaltning av eiendommen er for brysom og resurskrevende, så er Hitra kommune villig til å forhandle om en leieavtale som regulerer bruk og forvaltning til fellesskapets beste.

Dersom staten og Statskog ikke er imøtekommende i forhold til punkt 1, så ber Hitra kommune om nærmere forhandlinger med sikte på kjøp."

I en epost til Statskog før helga skriver Audun Norbotten Liland, fagleder bolig og eiendom i Hitra kommune:

- Vi ber om en snarlig tilbakemelding på de spørsmål som rettes i vedtaket, fortrinnsvis om Statskog kan stoppe salget. Sekundært ber vi om å bli holdt løpende oppdatert ift budsituasjon og –frist.

Konsesjonspliktig

Knut Røst i Statskog skriver at det kun er Miljødirektoratet som har forkjøpsrett, øvrige interessenter må gi skriftlig bud.

- Kjøper må søke om konsesjon. Ved innvilget konsesjon gjennomføres handelen. Ved avslag på konsesjonssøknad annulleres handelen, skriver han videre.

Det er kommunen som behandler konsesjonssøknader, med klagerett til Fylkesmannen. Dermed vil Hitra kommune trolig komme i den spesielle situasjon at man skal behandle en konsesjonssøknad på en eiendom man selv gjerne vil ha.

4.838 mål til salgs

Utmarkseiendommen Statskog nå selger er benevnt som "Hitraskogen". Eiendommen er ifølge salgsoppgaven på 4.838 dekar, og av dette utgjør 1.052 dekar produktiv skog. Eiendommen har jaktrett til hjort (de siste årene er det tildelt fire fellingsretter til hjort pr. år) og tre fellingsretter på rådyr. Eiendommen har også småviltjakt på hare, skogsfugl og rype samt fiskerett flere større fiskevann.

- Prisantydning er 980.000 kroner og eiendommen er konsesjonspliktig, opplyser Statskog.

Vil ikke bli med i budrunde

I epostvekslinga med Statskog skriver også ordfører Ole L. Haugen at kommunen ikke har til hensikt å gå inn i noen budrunde.

- Jeg vil presisere at siste punkt i vårt vedtak ikke må forstås slik at vi har evne og vilje til å gå inn i en budkarusell, vel vitende om at det sannsynlig blant de åtte som allerede har meldt bud, så finner vi også, direkte eller indirekte, aktører med "penger nok", skriver ordføreren.

Overfor lokalavisa forklarer ordføreren, i et intervju som ble gjort før Statskogs epostsvar mandag, hvorfor han mener det er så viktig at denne eiendommen eies av det offentlige:

- For det første er det et faktum at vi nesten ikke har noen landarealer i offentlig eie. Hitraskogen er noe av det siste, som nå forsvinner, som staten har eid. Og dernest vet vi at vi har en utvikling der stadig mer av det som har vært i lokalt privat eie tidligere, har havnet på privat utenbygds eie.

- Hvorfor er det så galt?

- Jeg har det standpunkt at natur på mange måter tilhører fellesskapet. Det gjør det i praksis ikke lenger når det er i privat eie. Det kan vi særlig merke oss knyttet opp mot jaktrettigheter og fiskerettigheter.

- Men det meste på Hitra er jo privat eid fra før?

- Ja, det er det. Det er svært lite som det offentlige eier. Og dette er en eiendom på 4600 mål som Statsskog har eid, og som nå selges. Det betyr i praksis at det havner på private hender, og ikke usannsynlig havner det på ikke lokale hender.

Letter tilgang på jakt

- Hvilken nytte kan befolkningen ha av denne eiendommen hvis den forblir offentlig?

- Da kan kommunen for eksempel kunne tilby jakt til noen som ellers ikke har så lett for å få tilgang på det i dag, som ungdom med jaktinteresser. Vi vet jo at mye av den private jakta på Hitra bestemmes av hvor tykk pengebok du har. Vi kunne arrangert det på en annen måte, kanskje loddtrekning eller andre måter.

Også rikspolitikere på venstresiden har, som lokalavisa tidligere har omtalt, uttalt at man mener Regjeringen nå selger unna mer norsk skog enn det som ble avtalt av Stortinget.