For første gang blir det nå kjent hvor alvorlig tillitsbruddet mellom politikerne i Frøya kommune og rådmann Ole Henrik Fjørstad  er. Lokalavisa Hitra-Frøya har i henhold til offentlighetsloven bedt kommunen om, og fått, innsyn i de dokumenter som er utvekslet mellom kommunens advokat og rådmannens advokat etter at konflikten ble løftet inn i et møte på Britannia hotell 26. september. Disse avslører at de ledende politikerne i Frøya har mistet tilliten til rådmann Fjørstad. Dette begrunnes i klager fra både politikere og ansatte i kommunen.

- Ordføreren har forløpende tatt opp de klager hun har mottatt med deg. Nå oppleves situasjonen samlet sett uakseptabel/alvorlig. Det er ordførerens inntrykk at formannskapets medlemmer i det alt vesentlige har mistillit til deg som rådmann.I tillegg foreligger det andre eksempler på antatt kritikkverdige forhold angående din opptreden som rådmann, skriver kommunens advokat Geir S. Winter i et brev til rådmann Ole Henrik Fjørstad.

- Irreversibel

Dagen etter møtet med på Britannia hadde kommuneadvokaten et møte med formannskapspolitikerne. Herfra refererer Winters:- Det var ingen i formannskapet som støttet rådmannen eller som imøtegikk de som uttrykte klar mistillit. Fordi jeg oppfattet situasjonen som alvorlig, spurte jeg om det var mulig å se for seg at rådmannen kunne gjenopprette tilliten. Ingen i formannskapet ga uttrykk for at det var mulig. Mistilliten hadde bygd seg opp over lang tid og var derfor blitt irreversibel. Deretter ga flere i formannskapet uttrykk for at man ønsket å tilby rådmannen en sluttavtale, skriver kommunens advokat

Fem punkter

Fjørstads advokat har ved flere anledninger de siste ukene uttalt seg til media, mens kommunen og ordføreren har avvist å kommentere saken. Fjørstads advokats uttalelser er medvirkende til at Frøya kommune har valgt frigi dokumentasjonen av hensyn til "behovet for en mer balansert informasjonsformidling i de lokale media", som kommunens advokat nå formulerer det.

"Det har kommet en rekke klager på hvordan du har opptrådt som rådmann, forhold som du antas kjent med, herunder forhold som du har beklaget. Vedlagt følger som eksempler:

  • Kontrollutvalgets sak 26/11, 8.9.2011

  • Brev til Frøya kommune ved Stølan fra Terje-Ørnulf Korsnes

  • Brev til ordfører Flåmo fra kommuneoverlege Steven Crozier av 13.01.2012

  • Referat ad. møte med rådmannen 22.2.2012

  • Brev til deg fra ordfører Flåmo av 26.08.2012", skriver kommuneadvokaten

Eksakt hva disse brevene inneholder, er ikke frigitt.

- Misnøyen relativt samstemt

Kommunens advokat Geir S. Winters beskriver mistilliten som "relativt samstemt, selv om graden av misnøye sannsynligvis er forskjellig".- Årsaken til at jeg ble kontaktet var at ordføreren hadde mottatt relativt mange klager på rådmannen fra hhv. politikere og ledere i Frøya kommune. Videre hadde ordføreren fått beskjed fra flere i formannskapet om at de ikke hadde tillit til rådmannen. Ordføreren hadde også selv, gjentatte ganger overfor rådmannen, tatt opp egen misnøye med hvordan rådmannen fungerte, uten at det medførte tilstrekkelige forbedringer, skriver han.

- Begge parter ville være tjent med at saken ble løst så raskt som mulig

Advokat Winters gjentar i den videre korrespondansen det alvorlige mistillitsforholdet som har utviklet seg.- Etter ordførerens og min vurdering, burde alene den klare mistillit som formannskapet har til rådmannen, tilsi at det framstod som sannsynlig at rådmannen kunne se seg tjent med en sluttavtale. Det foreligger flere klager på rådmannen, men før de kan danne grunnlag som bevis, må klagene undersøkes nærmere. - (...) Alene formannskapets alvorlige mistillit mot rådmannen, tilsa etter min vurdering at begge parter ville være tjent med at saken ble løst så raskt som mulig i minnelighet. Kommunens virksomhet blir lett skadelidende når rådmannen ikke har formannskapets tillit, skriver Winters og legger til at "Rådmannen er aldri - så vidt jeg kjenner til - forsøkt presset ut av sin stilling på en uakseptabel måte".

Oppsigelse behandles kanskje i januar

Kommunens advokat har kommet til at det neppe lenger er mulig å løse saken i minneliget, og at en eventuell oppsigelsessak således sannsynligvis vil kunne bli behandlet av kommunestyret på det ordinære møtet i januar 2013.

- Det sentrale faktum mht. mine anbefalinger innledningsvis i saksforholdet, som ordføreren har fulgt, er at når et samlet formannskap ikke har tillit til rådmannen, vil en rådmann normalt ta konsekvensen av det. En må generelt sett kunne anta at den oppfatning som et samstemt formannskap gir uttrykk for i hovedsak også gjenspeiler kommunestyrets syn, skriver kommuneadvokaten.