Rådmann Laila Eide Hjertø orienterte om den såkalte TOBB-saken i siste kommunestyre.

- Etter at Fylkesmannen gav klagerne medhold og satte kommunens vedtak til side, har det vært en del runder med spørsmål og svar. Vi har vært i kontakt med Fylkesmannen for å få råd og veiledning. TOBB har solgt tilstrekkelig antall boliger at de var klar til å starte bygging. De er fortsatt med, men har også en frist i forhold til sine kjøpere. Fylkesmannen er ikke imot endringer i Fillan sentrum, men det er en feil i reguleringsplanbestemmelsene som hverken Fylkesmannen eller Hitra kommune har vært klar over. Den snareste vegen til løsning er å foreta en endring av eksisterende reguleringsbestemmelser og denne prosessen er allerede startet, sa rådmannen i følge protokollen.

Teknisk komite ga som kjent TOBB dispensasjon til å bygge rekkehus i flere etasjer høyere ved Storhaugen, enn det reguleringsplanen i Fillan tillater. Men sju naboeiendommer i Øvre Oldervik velforening klaget til Fylkesmannen, og mente at kommunen hadde gått for langt i å gi dispensasjon fra reguleringsplanen, og at det i stedet måtte settes i gang en endring av reguleringsplanen.

Fylkesmannen var enig i klagen, og sendte saken tilbake til kommunen for ny behandling.

Retter opp feil

I ettertid er det oppdaget at reguleringsplanen har hatt feil bestemmelser om blant annet høyde på bygningene, og mål på utnyttelsesgrad av tomtene. Det har vært oppgitt høydebestemmelser bare i form av etasjer, mens det kreves i tillegg at høyde skal oppgis i meter eller høydekoter. Reguleringsplanen var derfor ikke rettslig gyldig som grunnlag for utbygging på TOBB-tomten.

- Vi må bare innrømme at det er noen formelle ting som må på plass før vi kommer oss videre, sier Dag Willmann(H), leder i teknisk komite.

Teknisk komite ga i april tillatelse til å endre reguleringsbestemmelsene, slik at den nevnte feilen kan bli rettet opp. Sektormyndighetene og berørte parter har kommet med sine innspill, og endringsforslaget ble lagt ut på offentlig høring i dag, fredag. Frist for høringsuttalelser er 16.juni.

Kommunestyret skal etter planen egengodkjenne endringene 22.juni.

TOBBs byggeprosjekt ved Storhaugen må vente til reguleringsbestemmelsene er endret.

- Større forståelse for hverandre

Hitra kommune hadde tirsdag dialogmøte med Fylkesmannen, angående TOBB-saken.

- Det var en konstruktiv dialog for å informere hverandre om hva som ligger bak de vedtakene som er gjort, både fra kommunen og fylkesmannen. Jeg følte for så vidt at det ble en bedret forståelse både fra vår side når det gjelder Fylkesmannens sin agering i saken, og Fylkesmannens forståelse av vårt vedtak, sier Dag Willmann til lokalavisa.

- Det ble selvsagt ikke gitt noen garantier, hverken den ene eller andre veien, men det var da heller ikke forventet. Det viktigste med dette møtet var å få gjenopprettet en konstruktiv dialog etter noen litt skarpe spontanreaksjoner umiddelbart etter fylkesmannens vedtak, sier Willmann.

Willmann kom med ganske sterke reaksjoner mot Fylkesmannen etter at det ble kjent at Fylkesmannen omgjorde kommunes vedtak.

- Det er nesten så jeg begynner å tro at Fylkesmannen driver en form for «vendetta» mot Hitra kommune. Fylkesmannsembetet er tydeligvis mer opptatt med å tvinne på teknikkaliteter, sa Willmann til lokalavisa da.

Han utdyper hva han nå mener i en e-post til lokalavisa.

- Jeg vil til slutt benytte anledningen til å klargjøre noen av mine egne reaksjoner i etterkant av fylkesmannens vedtak. Jeg mener fremdeles at det kunne vært benyttet et skjønn som hadde tillatt denne utbyggingen, men har samtidig forståelse for at dette blir vanskelig for fylkesmannen når saker blir så tilspisset som denne har blitt. Dette må under ingen omstendighet forståes som noen form for kritikk ovenfor medlemmene i den angjeldende velforeningen eller mindretallet i komiteen. Velforeningen er, heldigvis, i sin fulle rett til å klage på slike vedtak, og mindretallet er i sin fulle rett til å fremme alternative forslag i saken. De har sine hensyn å ta vare på, og det må vi akseptere. Komiteen skal imidlertid ha et bredere hensyn å ivareta, og her er det da en uenighet i komiteen. Flertallet i komiteen, med meg selv inkludert, mente at dette bør kunne tillates midt i kommunesenteret, mens mindretallet mente at dette i tilfelle bør skje gjennom endring av reguleringsplanen og ikke gjennom en dispensasjonssak. Kort sagt har fylkesmannen gitt mindretallet medhold i dette, samt at det også er påpekt noen formelle mangler ved reguleringsplanen som ingen av oss har vært klar over. Det er dette vi nå forholder oss til, og har satt i gang et arbeid med å få reguleringsplanen for Fillan sentrum formelt sett i orden samt i tråd med signaler fra et enstemmig kommunestyre så snart som mulig, sier Wilmann nå.

928 28 154 lars.otto.eide@hitra-froya.no