Bilistene på Lakseveien (fv 714) gjennom Snillfjord må på grunn av veiarbeider i lang tid framover regne med inntil 15 minutter ventetid før de kan kjøre videre.

Dette gjelder ved på strekningen Mjønestrøa - Brattstiåstunnelen. Det er i dette området det nye brua over Åstfjorden skal bygges.

Veistengingene vil skje på vanlige arbeidsdager (mandag til fredag) fra kl 09:00 til 14:00.

Først i månedsskiftet oktober/november 2018 regner vegvesenet at veien er åpen for normal trafikk igjen.

I samme periode blir det også nedsatt fartsgrense til 50 km/t på nevnte strekning.

Tidligere i høst opplyste prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen at tilrigging og forberedelser til anleggsarbeidet på nybrua vil skje før jul, men at man vil begynne anleggsarbeidet for fullt på nyåret.

Kryssinga av Åstfjorden er det største delprosjektet  på Lakseveien. Her omfatter kontrakten bygging av Slørdalstunnelen (ca. 2650 meter), Åstfjordbrua (ca. 735 meter) og Mjønestunnelen (ca. 770 meter), samt veier i dagsoner på ca. 1500 meter. Totalt skal det bygges ca. 5,6 kilometer ny vei, noe som gir ei innsparing på ca. 6 kilometer sammenliknet med eksisterende veg.