Torhild Aarbergsbotten, fylkestingspolitiker for Høyre, har forberedt seks spørsmål om transporten i Øyrekka til fylkesrådmannen i forkant av møtet i Fylkesutvalget til uka. Et møte som er lagt til nettopp Frøya.

Aarbergsbotten har merket seg en lang rekke oppslag om trafikk-kaos på og ved ferjeleiet på Dyrøya, inkludert vareleverandører som nekter å levere til dagligvarebutikken i området på grunn av vanskeligheter med å komme fram.

- I slutten av juni ble det arrangert et møte med alle berørte parter som er involvert på en eller annen måte når det gjelder ferjetilbudet til Øyrekka. Der ble signalisert at nå skulle det meste ordne seg, noe som denne sommeren har vist ikke har helt vært tilfellet. Forrige fredag besøkte jeg partifeller på Frøya og var på en kort befaring på Dyrøya. Her snakket jeg med flere som melder om fortsatt kaotiske tilstander når det gjelder ferjeoppstilling, parkeringsplasser og gods- og varetransport, forteller Aarbergsbotten til lokalavisa Hitra-Frøya.

- Avhengig av av storsamfunnet stiller opp

- Signalene fra fylkeskommunen er at de mener fortsatt at gods- og varetransport ikke ligger i porteføljen for fylkeskommunale oppgaver. Det kan jeg for så vidt være enig i, men – situasjonen for Øyrekka er ganske spesiell! Her har vi et marginalt kundegrunnlag, og skal folk kunne leve og bo i øyrekka er de helt avhengige av at storsamfunnet stiller opp og bidrar til regional utvikling. Hva er vel bedre regional utvikling enn nettopp å legge til rette for at folket i Øyrekka kan få levere varene sine, og at de får varer levert til butikkene sine slik at de faktisk kan leve og bo på øyene? spør hun.

Politikeren mener at det må finnes en løsning og at fylkeskommunen og Frøya kommune bør sette seg ned og se om det er muligheter for en felles løsning på gods- og varetransporten.

- Jeg vet at Frøya Høyre vil ta opp  spørsmålet om det er muligheter for at fylkeskommunen og Frøya kommune kan vurdere muligheter for et spleiselag for å få på plass en liten «godsterminal» på Dyrøya, sier hun.

Her er spørsmålene:

Her er spørsmålene Torhild Aarbergsbotten sender inn til fylkesrådmannen for svar i Fylkestutvalget:

"Angående rutetilbud for ferjer til Øyrekka, godshåndtering, venterom og parkeringsplasser.

I løpet av sommeren har lokale medier på Frøya jevnlig rapportert om trafikk-kaos på Dyrøy. Til tider har det vært ufremkommelig på ferjekaien, og både busser og varetransport har hatt store problem med å komme seg frem. Det ble fra fylkesrådmannen sin side fortalt at det ble satt i gang straks-tiltak, uten at det har hjulpet særlig på problemene så langt. Under møtet med berørte parter i etterkant av fylkestinget i juni, fremkom det at behovet for venterom på Dyrøy er stort. Dyrøy er et værhardt område, og det er ofte ventetid mellom buss og ferjer. I dag er det en Bautas-container (festival-do), som er alternativet for reisende som ikke vil stå ute i vær og vind.

Det rapporteres også at varetransporten på ingen måte fungerer på en tilfredsstillende måte. Fortsatt står melk, brød og andre matvarer utildekket på kai i påvente av transport mellom varebil og ferje. For fiskevarer som transporteres fra øyrekka og til Dyrøy er det inngått vel en midlertidig avtale mellom Seashell og STFK for denne sesongen. Frustrasjonen er fortsatt stor for både rutetilbud og godstransport, og det er åpenbart at det må komme i stand mer varige løsninger i løpet av kort tid. Fylkeskommunen sin overordnede oppgave er å legge til rette for regional utvikling. Under dette er infrastrukturtiltak særlig nevnt i tildelingsbrevet av regionale utviklingsmidler fra dep. Derfor må det være åpenbart at STFK bør engasjere seg for å sikre en tilfredsstillende ordning for gods- og varetransport til og fra øyrekka. Det bør søkes samarbeid med Frøya kommune for å få plass en langsiktig ordning som tilfredsstiller behovene for folket i øyrekka.

Spørsmål til fylkesrådmannen:

1. Hva er status etter dialogmøtet mellom STFK/AtB og Frøya kommune etter møtet 7. august angående rutetilbudet tik Øyrekka?

2. Ble det tatt høyde for større behov for parkeringsplasser når Sularuta ble besluttet lagt ned?

3. Hva er planer for utvidelse av parkeringsplassen?

4. Hvilke planer foreligger for nytt venterom på Dyrøy?

5. Hva er status for gods- og varehåndtering?

6. Ser fylkesrådmannen muligheter for å finne en langsiktig, tilfredsstillende løsning for vare- og godstransport, evt. i samarbeid med Frøya kommune?"