- Vi landet på 11-hall med klatreanlegg, forteller prosjektkoordinator Jan Otto Fredagsvik

Gruppene som har utredet helhetlig idrettspark på Sistranda har levert sine anbefalinger, og det delprosjektet det har vært knyttet størst spenning til, har vært bygging av fotballhall på Golan.

Å bygge en stor hall med fullskala fotballbane har vært et ønske både fra Frøya fotballklubb og potensielle sponsorer fra næringslivet. Men det har da ligget i kortene at næringslivet må bidra med en stor del av finaniseringen. Det er avholdt egne møter med lokale næringstopper, og det er signalene fra disse som gjør at man ser for seg at det kan bygges en hall til hele 58 millioner kroner.

- Det er de gode signalene som gjør at vi har trua på at dette kan gjennomføres. Mulig vi har på plass bekreftede tilsagn til den endelige politiske behandlingen i kommunestyret. Det bidragsyterne settes som en forutsetning er at det også legges opp til et omfattende dugnadsarbeid for å få det realisert, sier Fredagsvik.

Prosjektkoordinator Jan Otto Fredagsvik på tomta for fotballhall på Golan.

En fotballhall, inkludert en klatreavdeling, med garderober og utstyr, er beregnet å koste 58,4 millioner kroner. Av dette legges det opp til at kommunen går inn med 10 millioner, og at man får 12,5 millioner i spillemidler. I tillegg tas det høyde for andre offentlige tilskudd ( 2 mill) og at det skal gjøres en dugnadsinnsats verdt 1,8 millioner.

Vil gå inn med 32,6 millioner

Det resterende beløpet på 32,6 millioner er bidrag fra lokalt næringsliv. Lokalavisa kjenner til at det er en, eventuelt to, hovedbidragsyter(e) som signaliserer at de går inn med stordelen av beløpet, men det er ennå ikke kommet noen offentlig bekreftelse på tilsagn.

Tirsdag skal saken behandles i formannskapet, og i dag ble rådmannens innstilling klar. Hun foreslår at kommunens andel tas fra inntektene kommunen fikk fra å huse grønne oppdrettskonsesjoner. Før jul ble det klart at kommunen mottar i overkant av 20 millioner som "vertskommune-tilskudd" for disse oppdrettskonsesjonene som er tildelt Salmar.

Rådmannen vil sette som en betingelse for bevilgningen at den øvrige finansieringen kommer på plass.

Hallen planlegges bygget vest for den kommunale idrettsbanen ovenfor herredshuset på Sistranda.