Hitra formannskap har i dag sentrumsutvikling som tema, der de skal finne en overordnet vei videre for hvordan utvikling og utbygging av Fillan skal skje.

- Det har vært en lang prosess med sentrumsplanlegging, med flere reguleringsplaner, der TOBB-saken ble konfliktfylt. Så har vi hatt en trafikkanalyse som har vært førende for videre planlegging. Og vi har fått utarbeidet en stedsanalyse, der vi konkluderte med noen hovedprinsipp som skal være med videre, sa ordfører Ole Haugen da han innledet møtet i dag.

Arbeidet er viktig for å unngå for mye klaging og konflikter.

- Det blir fort interessekonflikter, og det tror jeg det vil bli så lenge det er vekst og utvikling i sentrum. Stikkordet her er veikonflikter. Så er det opp til oss å lage en overordnet plan for å dempe slike konflikter mest mulig, sa Haugen.

Diskusjonen går ivrig

For å finne ut av dette skal politikerne ha en workshop ledet av planlegger Marit Aune. Hovedpunktene for diskusjonen er:

  • Kystlandsby - hva skal prege Fillan

  • Funksjoner og møtesteder

  • Blågrønne strukturer natur og frilluftsliv.

  • Veiføringer og adkomstveier

Hitra formannskap sitter i dag med sentrumsutvikling som tema.

Stedsanalyse for Fillan ble presentert for kommunestyret for ganske nøyaktig ett år siden. Den skulle diskutere Fillans identitet, planlegging og framtidig utvikling blant befolkning, næringsliv, politikere og planleggere. Og den kom med flere anbefalinger for hvordan Fillan som tettsted kan utvikles.

Da ble politikerne også spurt fire spørsmål om hvordan de ønsker at Fillan sentrum skal utvikles i fremtiden, som de besvarte i grupper. En oppsummering av svarene presentert, og ble i fjor vedtatt som kommunestyrets anbefaling for det videre arbeidet med detaljplanleggingen av Fillan sentrum.

Spørsmålene og oppsummeringen kom ut slik:

Ikke industrielt preg

Spørsmål:

Skal Vikan bygges ut som rent boligområde eller skal man ha kombinasjon av bolig/ næring slik det fremgår av dagens reguleringsplan. Hvis man ønsker kombinasjon med bolig, hvilken næringstype ser man for seg?

Dette mener politikerne:

• Det er ønskelig med en kombinasjon av bolig/ næring i området, men det skal være næring av type handel/kontor/service ikke næring med industrielt preg.

• Det er ønskelig at man anlegger servicefunksjoner rettet mot båthavna nederst i området

Ønsker fortetting

Spørsmål:

Ønsker man fortetting og derav en fremtidig utbygging hvor man har en vesentlig del av parkeringen i p-hus og i parkeringskjellere?

Dette mener politikerne:

• Det er ønskelig å vektlegge fortetting og at en del av parkeringsarealet legges i p-hus/ p-kjeller.

God løsning for kollektivtransport

Spørsmål:

Skal man arbeide med mål om et mer bilfritt sentrum, to adkomster inn mot sentrumsområdet, og hva synes man om miljøgate langs FV714?

Dette mener politikerne:

• Det er ønskelig at det arbeides for to adkomster til sentrumsområdet.

• Miljøgate kan vurderes, uansett viktig å finne god løsning for kollektivtransport.

• Sikre gode adkomstforhold for båt Vikan og derav sikre god tilgjengelighet mellom sentrum og Vikan

Møteplass

Spørsmål:

Hvilke møteplasser og grøntstrukturer er det ønskelig at prioriteres og bevares?

Dette mener politikerne:

• Det ønskes at Dyet bevares.

• Eaholmen må vurderes.

• Grusplassen i sentrum ønskes utviklet som møteplass

Det ble også vedtatt at stedsanalysens øvrige anbefalinger skal vurderes underveis i arbeidet med detaljplan.