Henning Beltestad, konsernleder i Lerøy Seafood Group, skriver på Lerøy sine nettsider at han beklager at laksen i deres anlegg utenfor Frøya ble hardt skadet av lakselus.

- Lerøy Seafood Group har mer enn 100 godkjente lokaliteter for produksjon av laks og ørret i Norge. På én av disse lokalitetene, Langskjæra, har vi i en kort periode høsten 2016 hatt biologiske utfordringer knyttet til lakselus. Disse har medført at enkelt fisk er blitt påført skade som følge av lakselus og avlusing, skriver Beltestad.

- Skade på fisk er noe vi alle arbeider for å unngå og fiskens velferd er høyt prioritert i vårt daglige arbeid i havbruksanleggene. Derfor er dette noe vi alle sterkt beklager, og vi skal gjøre vårt ytterste for at en tilsvarende situasjon ikke skal kunne gjenta seg. Som det fremgår av overnevnte er det heldigvis sjeldent at slike situasjoner, som vi hadde på lokalitet Langskjæra, oppstår. Våre selskap har bygget opp en omfattende beredskap for å håndtere lakselus, både for å sikre at vi ligger betryggende under myndighetskrav og for å sikre god fiskevelferd.

Misvisende om lusetall

- Når det kommer til dokumentering. Lerøy rapporterer alle lusetall i henhold til de gjeldende krav i forskriften. Dette gjelder også lokalitet Langskjæra, omtalt i media. Næringen er pålagt en elektronisk rapportering av lusedata via Altinn, noe også selskapet gjør. Det er ikke noe krav i forskriften om at man plikter å beholde notater fra tellingen, ettersom myndighetene får all informasjon elektronisk. Det er da direkte misvisende å beskrive det som om selskapet har unndratt informasjon om lusetall fra myndighetene, skriver han.

- Vi registrerer at ansatte ved Mattilsynet, statssekretær og andre meget aktivt har kommentert Mattilsynets varsel som er sendt til ulike selskaper i Trøndelag, herunder til Lerøy Midt AS. Selskapet ber likevel om forståelse for at selskapet i første omgang vil svare Mattilsynet direkte innenfor de frister som gjelder. Vi er av den oppfatning at Mattilsynets varsel fortjener seriøs behandling. I svaret vil selskapet kommentere påstander om selskapets drift, og svare på spørsmål som er stilt, på en forsvarlig og tilfredsstillende måte. Vi er av den oppfatning at selskapets svar vil korrigere det inntrykket som nå er skapt rundt Lerøy Midt sin operasjon. Selv om vi ikke har full oversikt over alt som blir påstått rundt oss kan vi dessverre allerede nå slå fast at flere av påstandene som rettes mot selskapet og dets ansatte, hverken i form eller innhold, kan ha til hensikt å belyse saken på en rettferdig og korrekt måte. Vi håper på forståelse for at vi inntil videre tar dette direkte med de impliserte parter, avslutter Beltestad.